17 กรกฎาคม 2562 คพ.พัฒนาระบบ"มลพิษอากาศ" รับมือฝุ่นจิ๋ว-หมอกควันข้ามแดน

ที่มา: https://www.dailynews.co.th/politics/720808

อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่าสืบเนื่องจากที่ผ่านมา สถานการณ์ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ และเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใน กทม. ที่อาจส่งผลต่อสุขภาพของพี่น้องประชาชน รวมทั้งในขณะเดียวกัน คพ.ก็ได้จัดทำยุทธศาสตร์การจัดการมลพิษ 20 ปีเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสิ่งแวดล้อมในระดับประเทศ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ตามหลักการพัฒนาที่ยั่งยืน มุ่งเน้นที่การลดระดับฝุ่นละอองขนาดเล็ก และสารเบนซีนในพื้นที่สำคัญที่ต้องพัฒนาระบบการบริหารจัดการมลพิษ เช่น การศึกษาและกำหนดศักยภาพการรองรับมลพิษของพื้นที่ (carrying capacity) การพยากรณ์สถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 เพื่อแจ้งเตือนประชาชน และการเตรียมการรับมือมลพิษใหม่ เช่น ฝุ่นละอองขนาดนาโน (Nano-particle) มลพิษข้ามแดนระยะไกล (Long range transport pollution) เป็นต้น ดังนั้น คพ.จึงได้พัฒนา “ระบบคาดการณ์สถานการณ์มลพิษทางอากาศ” เพื่อเป็นเครื่องมือสนับสนุนการดำเนินงานของยุทธศาสตร์ดังกล่าวให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ทั้งยังสามารถใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุนการบริหารจัดการปัญหาสถานการณ์ในพื้นที่เป้าหมาย เช่น พื้นที่ภาคเหนือ และใน กทม. ได้อย่างแม่นยำมากขึ้น โดยระบบดังกล่าวได้พัฒนาขึ้นบนพื้นฐานของแบบจำลองคณิตศาสตร์ด้านการกระจายตัวมลพิษอากาศ และแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ด้านสภาพอุตุนิยมวิทยาและชั้นบรรยากาศที่พัฒนาโดย องค์การบริหารสมุทรศาสตร์และบรรยากาศแห่งสหรัฐอเมริกา (US. National Oceanic and Atmospheric Administration) และองค์การพิทักษ์สิ่งแวดล้อมแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา (US. Environmental Protection Agency) ปัจจุบันระบบดังกล่าว ใช้สนับสนุนการคาดการณ์สถานการณ์มลพิษทางอากาศที่แม่นยำสูงสุดได้ไม่เกิน 3 วัน ในพื้นที่ต่างๆได้แก่ 1. พื้นที่ กทม. และปริมณฑล 2. พื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือของประเทศไทย สามารถคาดการณ์สถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็กในพื้นที่รวมถึงการเคลื่อนตัวของมลพิษข้ามแดน 3. พื้นที่เขตควบคุมมลพิษ ตำบลหน้าพระลาน จังหวัด สระบุรี สามารถประเมินสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็กที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดมลพิษภายในพื้นที่ และ 4. พื้นที่เขตควบคุมมลพิษ ตำบลมาบตาพุด จังหวัดระยอง สามารถประเมินศักยภาพการรองรับมลพิษของพื้นที่ (Carrying Capacity) โดยเฉพาะสารอินทรีย์ระเหยง่ายจากแหล่งกำเนิดมลพิษ นอกจากนี้ยังสามารถใช้สนับสนุนการประเมินสถานการณ์ที่เกิดจากกรณีเหตุฉุกเฉินที่ต้องการรับมืออย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ รวมถึงสามารถใช้ประเมินสถานการณ์กรณีร้องเรียนปัญหามลพิษทางอากาศ “เพื่อให้การจัดการมลพิษทางอากาศประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย คพ.จึงได้ปรับปรุงและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มศักยภาพในการประมวลผล (ระบบคอมพิวเตอร์) สำหรับการพยากรณ์ให้สามารถทำนายผลได้ล่วงหน้าจากเดิม 13 วันเป็นประมาณ 5-7 วัน ให้มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนต่อการทำงานของรัฐบาลต่อไป”